Huur Disaster Dome

Disaster Dome is voor diverse sportactiviteiten te huur; info@utrechtdisaster.nl http://utrechtdisaster.nl/wp/wp-content/uploads/Disaster-Dome-1-1.pdf

Voorwaarden Huurovereenkomst

Voorwaarden huur sportaccommodatie Disaster Dome
Voorwaarden/verplichtingen voor de huurder
a) De factuur voor door u gereserveerde huur van de accommodatie, dient per omgaande te worden voldaan.

Bij het niet voldoen van de huurpenning, behoudt het bestuur het recht voor de toegang tot de accommodatie te weigeren bij een volgende
reservering.

Annulering van de reservering door de huurder is mogelijk door een schriftelijke verklaring die minimaal 7 dagen voor het overeengekomen gebruik bij de verhuurder wordt ingediend.

Ontbindingsverzoeken die hieraan niet voldoen, geven de verhuurder recht op een direct opeisbare boete van 50% van de verschuldigde
verhuur. Voor annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huur, is het volledige huurbedrag verschuldigd

b) Wijziging van de overeenkomst (uitbreiding of vermindering uren) door de huurder
is mogelijk door een schriftelijk verzoek dat minimaal 14 dagen voor het
overeengekomen gebruik bij de verhuurder wordt ingediend. Uitbreiding van de uren is alleen mogelijk mits de locatie beschikbaar is.

c) Onderverhuur is niet toegestaan;

d) De sportaccommodatie moet door de huurder overeenkomstig haar bestemming worden gebruikt;
aanwijzingen van de beheerder in dit kader moeten stipt worden opgevolgd;

e) In de sportaccommodatie en overige ruimten mag niet worden gerookt;

f) De huurder mag alleen binnen de overeengekomen tijd de sportaccommodatie betreden.

g) De sportaccommodatie dient na het overeengekomen gebruik te worden
achtergelaten zoals huurder de sportaccommodatie in gebruik nam;

h) De sportaccommodatie/kleedkamers dienen na het overeengekomen gebruik in schone staat te worden achtergelaten. Schoonmaakkosten worden aan de huurder doorberekend;

i) De huurder is verplicht de verhuurder c.q. de beheerder onmiddellijk in kennis te stellen van alle schade en/of gebreken aan de sportaccommodatie/kleedkamers of inventaris daarvan;

j) De huurder is verplicht tot vergoeding van schade aan de
accommodatie/kleedkamers en inventaris, die door zijn toedoen is veroorzaakt.

k) In de gebruiksvergunning is bepaald hoeveel personen er in een
sportaccommodatie aanwezig mogen zijn;
l) De in de sportaccommodatie aanwezige nooduitgangen mogen niet worden geblokkeerd de brandblusmiddelen moeten bereikbaar zijn en blijven;

m) Op de sportvloer van de sportaccommodatie mogen de schoenen geen zwarte zolen hebben. Met skates en rolschaatsen dient men ervoor te zorgen dat deze geen zwarte strepen op de vloer achterlaten. Skates dienen af getapet te worden met niet afgevend materiaal. De sportvloer mag alleen met platte zolen worden betreden.

n) Het is verboden in de sportaccommodatie tijdens trainingen en wedstrijden drank/vloeistoffen en / of etenswaren mee de sportvloer op te nemen.
m) De sportaccommodatie mag alleen voor sportactiviteiten worden gebruikt. Bepalingen voor de verhuurder

a) De verhuurder is gerechtigd om over de sportaccommodatie te beschikken voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of evenementen van de verhuurder zelf; van dit recht zal uitsluitend gebruik worden gemaakt in goed overleg met de huurder;

b) De verhuurder is gerechtigd om in geval van wanbetaling of het anderszins niet nakomen van overeengekomen voorwaarden door de huurder, een bestaande overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de toegang tot de accommodatie te weigeren;

c) De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van letsel, toegebracht aan derden door de gebruikers van de accommodatie;

d) De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het beschadigen,
verwisselen of zoekraken van materialen en eigendommen van gebruikers;

Bezoekadres:
Disaster Dome
Manitobadreef 8
3565 CH Utrecht

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.
Streethockey vereniging
Utrecht Disaster